HISTORIA

    Jednostka powstała z dniem 1 stycznia 1999r., w wyniku podziału Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Chełmie na Zarządy Dróg Powiatowych w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie oraz Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie.
Podstawą tych zmian był art. 26 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872) , art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U.
z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami).
Na podstawie w/w przepisów Wojewoda Chełmski, zarządzeniem nr 58 z dnia 9 grudnia 1998 r., dokonał podziału Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Chełmie na zarządy dróg. Opisane zmiany organizacyjne jednostek drogowych były spowodowane zmianami w sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych i lokalnych miejskich oraz potrzebą określenia nowych zasad organizacji jednostek drogowych, tj. zarządów dróg wszystkich szczebli.

DZIAŁALNOŚĆ

Zarząd jest jednostką organizacyjną utworzoną do zarządzania wszystkimi drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w granicach administracyjnych miasta Chełma. Zakres zadań realizowanych przez Zarząd określa ustawa o drogach publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
3) pełnienie funkcji inwestora
4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń oraz kanalizacji burzowych
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
7) koordynacja robót w pasie drogowym
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku
o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone
w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz kanalizacji burzowych
10) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
11) organizowanie i wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
14) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
16) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z sadzeniem, usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym
17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi
w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Zarząd organizuje i prowadzi również zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach publicznych.